Regelment Blijf-in-uw-kot Quiz

DE BLIJF-IN-UW-KOT VERZEKERINGSQUIZ

REGLEMENT

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Bogaerts-Van Brempt BVBA met adres Van den NEstlaan 2b - 2520 Broechem

2. Deze wedstrijd staat open voor meerderjarige natuurlijke personen met een vast verblijfplaats in België.

3. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel elektronisch per e-mail gericht aan info@b-v-b.be
4. De wedstrijd loopt van 6 april  tot 5 mei  2020. Bij de afhandeling van de wedstrijd zal alleen rekening worden gehouden met de inzendingen die uiterlijk op 4 mei 2020 om 23u59 zijn
ontvangen.

5. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indienantwoorden ten gevolge van technische problemen niet zouden kunnen worden doorgestuurd of niet zouden
aankomen bij de organisatoren. Ze kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade die deelnemers bij hun deelname aan deze wedstrijd zouden
oplopen ten gevolge van risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, zoals problemen met de transmissie via het internet, noch voor het niet of slecht
functioneren van het internet en/of de gebruikte software, noch voor virussen of andere technische, hardware- of softwaregebreken van welke aard ook die het gevolg zijn van
deelname aan de wedstrijd.

6. Slechts 1 deelname per persoon mogelijk.

7. Een eerste selectie wordt gemaakt uit de ingestuurde deelnames als volgt ; de deelnemers geselecteerd die alle 5 antwoorden juist hebben.  Bij ontstentenis de deelnemers met 4 juiste antwoorden. Bij ontstentenis de deelnemers met 3 juiste antwoorden. Bij ontstentenis de deelnemers met 2 juiste antwoorden. Bij ontstentenis de deelnemers met 1 juist antwoord.  Uit de deze geselecteerde deelnemers wordt 1 winnende deelnemer geloot.

8.  Indien er geen deelnemers zijn met minstens 1 juist antwoord, wordt er geen winnaar geloot.

9. De prijs bestaat uit 1 of meerdere Bongo-bonnen, gekozen door de winnaar, met een een totale gezamelijke waarde van maximum 100 EUR.  Indien de opgetelde waarde van de gekozen bonnen lager is dan 100 EUR, wordt in geen geval het verschil bijgepast op welke wijze dan ook.  De prijzen kunnen niet omgeruild worden in geld of andere tegenwaarden.

10. Deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding van dit reglement in.
11. De deelnemers aanvaarden dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben.
12. De organisatoren behouden zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen bij nietnaleving van het reglement, poging tot fraude of vals spelen door een deelnemer, zonder
dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden ten opzichte van de organisatoren.
13. De organisatoren behouden zich het recht voor om in geval van overmacht de bepalingen van dit reglement aan te passen, of de wedstrijd in zijn geheel of gedeeltelijk af te gelasten.

14. Over deze wedstrijd wordt geen briefwisseling gevoerd.
15. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de rechtbank van Brussel is bevoegd voor eventuele
geschillen over deze wedstrijd of over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.

16. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de deelnemers, en verwerken de gegevens voor de organisatie van de wedstrijd. Mits toestemming kunnen de organisatoren de gegevens ook gebruiken voor commerciële doeleinden. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Bogaerts -Van Brempt BVBA neemt de nodige maatregelen om de gegevens van de deelnemers te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De deelnemers hebben bepaalde rechten die ze kosteloos kunnen uitoefenen. Voor meer informatie hierover of voor verdere toelichting omtrent de verwerking van persoonsgegevens verwijzen de organisatoren naar de uitgebreide Privacy Verklaring, beschikbaar op deze website. 


BOGAERTS - VAN BREMPT BVBA

FSMA / ONR : 0449.147.909


Tel : 03/485 76 70

Email: info@bogaertsvanbrempt.be


Van Den Nestlaan 2B - 2520 BROECHEM

Spoorweglei 18 - 2500 LIER

Mechelsesteenweg 71 - 2860 ST-KAT.-WAVER


Copyright @ All Rights Reserved